رئیس انجمن: دکتر رضا فکرآزاد

نایب رئیس انجمن و مسئول کمیته روابط عمومی: دکتر عباس مجدآبادی

دبیر انجمن و مسئول کمیته انتشارات و اطلاع رسانی: دکتر کامران عزتی

خزانه دار و مسئول کمیته پژوهش: دکتر طیبه نیکو خرسند

عضو هیئت مدیره : دکترآریستا شجاع الدین

عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته صنفی و فنی : دکتر جواد صراف زاده

عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته آموزش : دکتر جعفر بایرامی