در اين مجموعه دانستنيهاي ليزر قرار دارند.

مقاله دکتر محمدکاظم قویدل نشریه نظام پزشکی کرج

لیزر چیست وچه کارایی در بیماریهای قلب وعروق  دارد؟ دکتر محمد کاظم قویدل رئیس کمیته لیزر داخلی انجمن پزشکی لیزری ایران ودارای گواهینامه دیپلمای لیزر دربیماریهای قلب وعروق متخصص قلب وعروق هر روزه در ایران شاهد نو آوری های خاصی دررشته های پزشکی می با شیم ،که یکی ازاین پیشرفتها کاربرد لیزردرزمینه های پزشکی ، […]

کلیات لیزر

کلیات لیزر تمام موجودات زنده براي ادامه حيات نياز به غذا، هوا و نور دارند و اين تنها شامل گياهان و موجودات فتوسنتز كننده نمي باشد بلكه شامل تمام حيوانات نيز ميشود.واكنش نور با بافت حيواني واكنش ناشناخته اي نيست، از اين دسته مي توان واكنش فوتون هاي نوري با مولکول ردوپسين را در شبكيه […]

LASER and Vascular lesions

LASER and Vascular lesions Laser treatment of cutaneous vascular lesions has progressed significantly over the past 20 years. Based on the pioneering work of Anderson and Parrish in the early 1980s, several vascular-specific laser systems have been developed using principles of selective photothermolysis. Laser irradiation can selectively destroy specific targets (chromophores) within the skin by […]

اصول عمومی و فیزیک لیزر ها

    لیزرها ، اصول عمومی و فیزیک آن Lasers, General Principles and PhysicsArticle Last Updated: Feb 13, 2008 AUTHOR: Steve Lee, MD, Physician in Plastic, Reconstructive, and Hand Surgery, Plastic Surgery, PLLCSteve Lee is a member of the following medical societies: American College of Surgeons and American Society of Plastic Surgeons  مقدمه کلمه لیزر […]

فيزيولوژي ليزر هاي کم توان

فيزيولوژي ليزر هاي کم توان دکتر سهيلا مکملي متخصص بيهوشيمقدمه : تمام موجودات زنده براي ادامه حيات نياز به غذا ، هوا و نور دارند واين تنها شامل گياهان وموجودات فتوسنتز كننده نميباشد بلكه شامل تمام  حيوانات  نيز ميشود. واكنش نور با بافت حيواني واكنش نا شناخته اي نيست  از اين دسته ميتوان  واكنش فوتونهاي […]

کاربرد لیزر درمانی کم توان در شاخه های مختلف پزشکی

کاربرد لیزر درمانی کم توان در شاخه های مختلف پزشکی     دکتر سهیلا مکملی با توجه به فیزیولوژی لیزر های کم توان میتوان متوجه شد که این روش درمان در شاخه های مختلف پزشکی کاربرد دارد وهر روز بر تعداد بیماری هائی که از لیزر درمانی در آن استفاده می شود اضافه می شود […]

سایت مقاله و آموزش

جهت آموزش و دستیابی به مقالات از سایت های زیر استفاده نمایید. به قسمت مقالات و آموزش مراجعه نمایید . http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2009/MB_cgi www.laser-consult.ir Laser Research Group, Faculty of Health Sciences, University of Johannesburg Home page of Professor Tiina Karu Faculty of Odontology, University of Bahía, Brazil Photobiology on-line MeSH vocabulary, Low Level Laser Scholar search for […]

CUTANEOUS LASER THERAPY

CUTANEOUS LASER THERAPY Dr. L.Y. CHONG & Dr. H.H.L. CHAN CHAPTER 21 ۱٫ INTRODUCTION ۱٫۱٫ Definition The word laser is the abbreviation of Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation. Laser light is characterised by monochromaticity, spatial coherence and high intensity. ۱٫۲٫ Applications in Dermatology Different laser systems, each with its own unique properties, […]