,

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي انجمن علمي پزشكي ليزري ايران احتراما” باطلاع  میرساند جلسه مجمع عمومی انتخابات انجمن علمی پزشکی لیزری ایران مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۵ ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر انجمن برگزار می گردد .آگهی روزنامه مجمع نیز  به پیوست ارسال می گردد.   لطفا در تاريخ تعيين شده با در دست داشتن كارت […]